ثبت دامنه

دامنه خود را جستجو کنید. دامنه یا کلمه کلیدی مورد نظر جهت بررسی وارد نمایید.

جستجو...

دامنه ها باید با یک حرف یا عدد شروع شوند and be between and characters in length

:domain در دسترس نیست

تبریک! در دسترس است!

اطلاعات تماس
We detected the domain you entered is an international domain name. In order to continue, please select your desired domain language.
Please select the language of the domain you wish to register.

دامنه های پیشنهادی
در حال بررسی سایر پیشنهادات
ویژه جدید فروش

امکان پیشنهاد دامنه ممکن است همیشه در دسترسی . Availability is checked in real-time at the point of adding to the cart.

دامنه
قیمت جدید
انتقال
بازسازی
.ir
250,000 ریال
1 سال
250,000 ریال
1 سال
250,000 ریال
1 سال
.com
3,480,000 ریال
1 سال
3,480,000 ریال
1 سال
3,480,000 ریال
1 سال
.net
4,056,984 ریال
1 سال
4,056,984 ریال
1 سال
4,056,984 ریال
1 سال
.info
1,579,572 ریال
1 سال
5,822,040 ریال
1 سال
5,822,040 ریال
1 سال
.org
3,702,720 ریال
1 سال
4,115,448 ریال
1 سال
4,115,448 ریال
1 سال
.me
2,664,984 ریال
1 سال
4,539,312 ریال
1 سال
4,539,312 ریال
1 سال
.co
8,456,400 ریال
1 سال
8,456,400 ریال
1 سال
8,456,400 ریال
1 سال
.pro
1,579,572 ریال
1 سال
5,818,212 ریال
1 سال
5,818,212 ریال
1 سال
.in
2,303,064 ریال
1 سال
2,303,064 ریال
1 سال
2,303,064 ریال
1 سال
.win
1,937,664 ریال
1 سال
1,937,664 ریال
1 سال
2,303,064 ریال
1 سال
.biz
5,416,272 ریال
1 سال
5,416,272 ریال
1 سال
5,416,272 ریال
1 سال
.shop
892,620 ریال
1 سال
9,252,972 ریال
1 سال
9,252,972 ریال
1 سال
.academy
5,350,500 ریال
1 سال
8,339,472 ریال
1 سال
8,339,472 ریال
1 سال
.app
4,868,172 ریال
1 سال
4,868,172 ریال
1 سال
4,868,172 ریال
1 سال
.center
3,041,172 ریال
1 سال
5,598,972 ریال
1 سال
5,598,972 ریال
1 سال
.online
9,618,372 ریال
1 سال
9,618,372 ریال
1 سال
9,618,372 ریال
1 سال
.top
874,524 ریال
1 سال
1,788,024 ریال
1 سال
1,788,024 ریال
1 سال
.art
1,879,200 ریال
1 سال
3,771,972 ریال
1 سال
3,771,972 ریال
1 سال
.asia
4,137,372 ریال
1 سال
4,137,372 ریال
1 سال
4,137,372 ریال
1 سال
.beauty
1,144,920 ریال
1 سال
4,133,892 ریال
1 سال
4,133,892 ریال
1 سال
.best
1,802,640 ریال
1 سال
5,964,372 ریال
1 سال
5,964,372 ریال
1 سال
.blog
1,875,720 ریال
1 سال
7,791,372 ریال
1 سال
7,791,372 ریال
1 سال
.ca
4,948,560 ریال
1 سال
9,194,508 ریال
1 سال
9,194,508 ریال
1 سال
.cafe
3,589,272 ریال
1 سال
8,339,472 ریال
1 سال
8,339,472 ریال
1 سال
.click
N/A
N/A
N/A
.city
N/A
N/A
N/A
.cc
3,340,800 ریال
1 سال
3,340,800 ریال
1 سال
3,340,800 ریال
1 سال
.cards
3,589,272 ریال
1 سال
8,339,472 ریال
1 سال
8,339,472 ریال
1 سال
.digital
1,579,572 ریال
1 سال
8,887,572 ریال
1 سال
8,887,572 ریال
1 سال
.dev
4,137,372 ریال
1 سال
4,137,372 ریال
1 سال
4,137,372 ریال
1 سال
.contact
3,223,872 ریال
1 سال
3,223,872 ریال
1 سال
3,223,872 ریال
1 سال
.codes
2,310,372 ریال
1 سال
13,455,072 ریال
1 سال
13,455,072 ریال
1 سال
.film
N/A
N/A
N/A
.fit
7,791,372 ریال
1 سال
7,791,372 ریال
1 سال
7,791,372 ریال
1 سال
.fashion
7,791,372 ریال
1 سال
7,791,372 ریال
1 سال
7,791,372 ریال
1 سال
.email
2,310,372 ریال
1 سال
6,147,072 ریال
1 سال
6,147,072 ریال
1 سال
.download
1,937,664 ریال
1 سال
1,937,664 ریال
1 سال
2,303,064 ریال
1 سال
.directory
1,762,272 ریال
1 سال
5,598,972 ریال
1 سال
5,598,972 ریال
1 سال
.icu
1,144,920 ریال
1 سال
2,310,372 ریال
1 سال
2,310,372 ریال
1 سال
.hosting
110,103,372 ریال
1 سال
110,103,372 ریال
1 سال
110,103,372 ریال
1 سال
.host
24,234,372 ریال
1 سال
24,234,372 ریال
1 سال
24,234,372 ریال
1 سال
.group
2,675,772 ریال
1 سال
4,137,372 ریال
1 سال
4,137,372 ریال
1 سال
.green
18,753,372 ریال
1 سال
18,753,372 ریال
1 سال
18,753,372 ریال
1 سال
.fitness
2,675,772 ریال
1 سال
8,339,472 ریال
1 سال
8,339,472 ریال
1 سال
.fun
5,964,372 ریال
1 سال
5,964,372 ریال
1 سال
5,964,372 ریال
1 سال
.market
8,156,772 ریال
1 سال
8,156,772 ریال
1 سال
8,156,772 ریال
1 سال
.live
1,144,920 ریال
1 سال
6,877,872 ریال
1 سال
6,877,872 ریال
1 سال
.link
3,041,172 ریال
1 سال
3,041,172 ریال
1 سال
3,041,172 ریال
1 سال
.life
1,144,920 ریال
1 سال
8,156,772 ریال
1 سال
8,156,772 ریال
1 سال
.jewelry
4,502,772 ریال
1 سال
13,455,072 ریال
1 سال
13,455,072 ریال
1 سال
.news
3,041,172 ریال
1 سال
6,877,872 ریال
1 سال
6,877,872 ریال
1 سال
.network
1,944,972 ریال
1 سال
6,147,072 ریال
1 سال
6,147,072 ریال
1 سال
.media
1,944,972 ریال
1 سال
8,887,572 ریال
1 سال
8,887,572 ریال
1 سال
.store
15,099,372 ریال
1 سال
15,099,372 ریال
1 سال
15,099,372 ریال
1 سال

لطفاً یک دسته را از بالا انتخاب کنید.